Algemene voorwaarden | Ecopuur - Onderhoudsplan

1. PRESTATIES
Er wordt overeengekomen dat Ecopuur NV en/of haar aangestelde (verder vermeld als Ecopuur) diensten levert om bepaalde installaties te onderhouden om een blijvende normale functionaliteit van deze te behouden, mits deze steeds normaal gebruikt werden (en worden) door de klant in het kader van de originele bestemming van de installaties.

Ecopuur staat in voor het plannen van het preventief screenen en onderhoud van de installaties. Alle werkzaamheden en interventies gebeuren middels tussenkomst van gekwalificeerd personeel overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, standaarden, productnormen en geldende richtlijnen. Dit onderhoud betreft een nazicht mbt het normale gebruik van de installaties en de nodige onderhoudswerken om de installaties in goede staat en werking te houden. Welke installaties exact worden onderhouden en details omtrent periodiciteit en inhoud hiervan is terug te vinden in het onderhoudsplan. Leveringen van (verbruiks)producten en wisselstukken zijn hier niet inbegrepen, tenzij expliciete vermelding daarvan. Als Ecopuur van oordeel is dat een niet onder het normale onderhoud gedekt werk noodzakelijk is, zal zij de klant daarvan op de hoogte stellen en aangeven welke werken nodig zijn om (verdere) schade te vermijden. Het is daarna de verantwoordelijkheid van de klant om deze werken, al dan niet door Ecopuur, tijdig te laten uitvoeren zodat deze (verdere) schade vermeden wordt. Wanneer van toepassing, zullen naar aanleiding van de verrichte interventie en geleverde prestaties de nodige attesten, garanties of opleveringsdocumenten worden overgemaakt, net als een verslag met informatie over de uitgevoerde werken en aanbevelingen. Alle documenten, testverslagen, keuringsbewijzen worden bezorgd aan de klant op vooraf afgesproken wijze. Zonder specificatie hiervan of gevraagde afwijking zullen deze digitaal via email bezorgd worden. Alle gegevens welke op de overeenkomst betrekking hebben of er uit voortspruiten, worden bijgehouden tot 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. De klant verleent ten alle tijde een gemakkelijke toegang tot de plaats van uitvoering opdat de voorziene werken en prestaties ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, dit nadat Ecopuur hiertoe met de klant eerst contact heeft opgenomen om een datum en richttijd vast te leggen. Wanneer screening of onderhoud niet op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd door Ecopuur vallen deze buiten deze overeenkomst, zonder effect hiervan op de overeengekomen vergoedingen. Nutteloos gemaakte verplaatsingen zullen in rekening worden gebracht tegen een forfaitaire prijs van € 50,00 excl. BTW. Tijdens het doorvoeren van de interventies stelt de klant de voorhanden zijnde nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en water, kosteloos ter beschikking. Geen enkel onderhoud noch herstelling aan de installatie mag door de klant zelf of een derde uitgevoerd worden tijdens de looptijd van dit onderhoudsplan zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege Ecopuur.

2. VERGOEDING EN BETALING VAN DE PRESTATIES
Voor de prestaties wordt middels facturatie een vergoeding aangerekend na uitvoering van de prestaties incl. elke eventuele opeisbare belasting overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering op het ogenblik van de facturatie. Deze vergoeding zal bepaald worden overeenkomstig het onderhoudsplan en de hoogte van deze vergoeding kan jaarlijks gewijzigd worden. Indien de gevraagde vergoeding wijzigt (hetzij door indexering, hetzij door prijsaanpassing van de tarieven) zal de klant via mail op de hoogte gesteld worden. Op eerste verzoek van Ecopuur kan gevraagd worden dit middels domiciliëring te laten verlopen. Extra prestaties, zoals o.a. extra interventies of specifieke gevraagde zaken die kunnen uitgevoerd worden tijdens gepland onderhoud, worden gefactureerd conform de geldende tarieven van Ecopuur (steeds opvraagbaar via service@ecopuur.be), dan wel op grond van een door de klant aanvaarde offerte. De verschuldigde vergoeding wordt gefactureerd zonder korting en is op 15 kalenderdagen na ontvangst betaalbaar aan Ecopuur. Indien een interventie aangevraagd wordt buiten het voorziene onderhoudsplan geniet de planhouder van een vaste korting op het forfaitair tarief van de interventie van Ecopuur t.w.v. € 25,00 (excl. BTW en andere eventueel opeisbare belasting). Bij niet-nakoming van de verplichtingen in hoofde van de klant (o.m. bij wanbetaling en insolvabiliteit), zullen de te leveren prestaties opgeschort worden en zal de overeenkomst van rechtswege definitief beëindigd worden. Indien de klant een onderneming betreft: Ingeval van achterstallige betaling moet van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de rentevoet conform de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent (15%) van het volledig factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (150,00 EUR), verschuldigd zijn. Indien de klant een consument cfr. artikel I.1,2° WER betreft: Ingeval van achterstallige betaling en na een elektronisch verzonden, schriftelijke (kosteloze) ingebrekestelling met een vruchteloos gebleven remediëringstermijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de ingebrekestelling werd verzonden, moet over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de rentevoet conform de Wet van 02/08/2002, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde ingebrekestelling. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd conform Boek XIX WER, als volgt:
- schulden tot en met 150,00 euro: 20,00 euro,
- schulden tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro + 10% op de schijf boven de 150,00 euro,
- schulden boven de 500 euro: 65,00 euro + 5% op de schijf boven de 500,00 euro (met een max. van 2.000,00 euro.

3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van minimaal 2 jaar met ingang vanaf ondertekening ervan. Na het verstrijken van deze periode wordt ze telkenmale stilzwijgend verlengd, behoudens opzeg per schrijven/mail (onderhoud@ecopuur.be) door één van de partijen. De aanvangsdatum van het onderhoudsplan gaat in vanaf eerste dag van de week volgend op aanvaarding ervan, waarbij deze datum bevestigd wordt via mail. Bij contracteren buiten de onderneming of op afstand, heeft de klant (consument) het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging, kosteloos en zonder motivering af te zien van de overeenkomst, via kennisgeving per brief of mail.

Bij opzeg door de klant, dewelke op elk moment kan gebeuren na verstrijken van de initiële opstartduur van 2 jaar, dient dit bevestigd te worden door Ecopuur via mail. Het onderhoudsplan wordt dan stopgezet na verwerking van uw aanvraag met een maximale duur van 14 dagen na ontvangst en na betaling van geleverde prestaties

4. GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT
Ecopuur garandeert de uitvoering van haar prestaties volgens de regels der kunst, en kan enkel door de klant in eventuele aansprakelijkheid worden aangesproken in geval van toepasselijkheid van artikel 1382 oud B.W., met uitsluiting van eventuele indirecte schade die de klant zou lijden. In dat geval dient de klant Ecopuur meteen schriftelijk/per mail in kennis te stellen omtrent de eventuele fouten, schade en oorzakelijk verband tussen beiden.

De overeenkomst betreft een middelenverbintenis en houdt geen aansprakelijkheid van Ecopuur in voor eventuele gebreken in de woongelegenheid van de klant, de ermede verbonden installaties en technieken, welke niet aan enige interventie kunnen worden toegeschreven. Er zal geen uitvoering/herstel gebeuren in geval van oneigenlijk/foutief gebruik van de installatie door de klant of een derde, tenzij desgevallend mits betaling van extra kosten. De door Ecopuur geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen worden geleverd onder toepassing van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. Ecopuur is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen niet of slechts laattijdig kan nakomen ingevolge overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. Dit betreft elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van Ecopuur waarover deze redelijkerwijze geen controle heeft zodat niet of slechts met vertraging een geplande prestatie kan worden doorgevoerd (o.a. klimatologische omstandigheden, overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluitingen, lock-out, epidemieën, faillissement, schaarste aan materialen, boycot, vandalisme of omstandigheden waarbij een groot aantal klanten tegelijkertijd behoefte heeft aan herstellingen of onderhoud, en de gevolgen die daaraan verbonden zijn (niet-limitatieve opsomming), en dit zowel bij Ecopuur, bij haar onderaannemers als bij de leveranciers). Bij het eerste onderhoud wordt nagegaan of de installatie geen fouten van constructie/gebrekkige werking vertoont. Indien wordt vastgesteld dat de installaties in slechte staat zijn, zal de klant voor het eerste onderhoud vooraf op de hoogte gesteld worden m.b.t. eventuele kosten voor het in goede staat brengen van de installatie. Dit kan inhouden dat er een overdracht van installatie dient te gebeuren, waarbij de klant en/of de initiële installateur/onderhoudsbedrijf van de kwestieuze installatie dit voorafgaand in orde dienen te brengen.

5. OVERDRACHT CONTRACT
Ecopuur kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van voorliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder dat hiertoe de toestemming van de klant vereist is, mits de voorziene prestaties en geldende garanties t.v.v. van de klant niet geringer worden. De klant is nimmer gerechtigd zijn overeenkomst aan een derde over te dragen, dan met uitdrukkelijke toestemming.

6. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Door akkoord met deze overeenkomst middels ondertekening ervan, aanvaardt de klant de verwerking van diens persoonsgegevens volgens de privacy policy’s gehanteerd door de vennootschappen onder de overkoepelende Camino NV en samenwerkende bedrijven, waaronder o.m. Ecopuur NV valt.

7. WIJZIGINGEN – INTERPRETATIE – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst vereisen overeenstemming tussen beide partijen, en dienen schriftelijk/per mail te worden vastgelegd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Indien enige bepaling ervan niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, en zal de ongeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling welke de oorspronkelijke bedoeling van de partijen benadert. Zo een bepaling vatbaar is voor interpretatie, zal aan deze bepaling een zodanige draagwijdte worden gegeven, dat het voortbestaan van de voorliggende overeenkomst wordt bewerkstelligd. Indien een twistpunt niet in der minne kan worden geregeld, zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, dan wel de rechtbanken van de woonplaats van de klant, voor zover deze een particulier betreft.

Algemene voorwaarden Ecopuur - Onderhoudsplan, versie 22/04/2024

 

© 2024 Ecopuur
Webdesign thinline.be