Algemene voorwaarden Ecopuur nv

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle documenten (o.m. offerte, bestelbon, overeenkomsten, facturen) tussen Ecopuur (met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 10, 9031 Drongen – BTW BE 0535 553 727) en de klant, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden, die op bepaalde punten afwijken van het gemene recht. Elke afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan Ecopuur tegengeworpen worden indien Ecopuur hiermee schriftelijk haar instemming betuigd heeft. Ecopuur wijst de klant er op dat afhankelijk van het door hem aangekochte product specifieke plaatsings- en garantievoorwaarden kunnen gelden, dewelke op hun beurt deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) de klant: de natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met Ecopuur,
b) diensten: alle prestaties die een handels- of ambachtsdaad uitmaken, zoals o.m. adviesverlening, installatie, montage, inspectie, testen, vervoer of andere prestaties.
c) producten: zaken die door Ecopuur worden geleverd en/of geïnstalleerd, zoals o.m. zonneboilers, -panelen en -collectoren, ondersteuningsconstructies, bevestigingsframes, warmtewisselaars, warmtepompen, vloerverwarming, balansventilatie, CV-ketels, losse systemen, materialen (in de ruimste zin van het woord), onderdelen, documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de overeenkomst/offerte/edm. (niet-limitatieve opsomming).

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Ecopuur  zijn 30 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig, tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt. 
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding door de klant gebeurd is binnen voormelde termijn. Wijzigingen aangebracht aan offertes zijn slechts geldig indien zij door Ecopuur schriftelijk werden aanvaard. Ecopuur behoudt zich het recht voor gegevens in de bevestigde offertes te wijzigen en/of te verbeteren, indien zulke wijzigingen en/of verbeteringen de technische realisatie van de bestelde opdracht zouden vergemakkelijken, hetgeen de klant aanvaardt door uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. 
2.3 Alle wijzigingen tijdens en/of na de uitvoering van de werken door de klant besteld, zullen in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling

3.1. Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen vallen ten laste van de klant. Elke aanpassing van taxatieregels of -tarieven en de interpretatie ervan door de bevoegde instantie is ten voordele of ten nadele van de klant.

3.2. De prijs is betaalbaar op rekening nummer BE70 3631 3517 7725,
BIC BBRUBEBB  en op de volgende wijze:
a) betaling van 20 % bij akkoord, binnen de 15 werkdagen na ondertekening van de offerte
b) betaling van 30 % bij plaatsen van de leidingen exclusief vloerverwarmingsleidingen
c) Betaling van 20% na plaatsen verwarmingstoestel
d) betaling van 20 % na plaatsing van de toestellen overige technieken
e) betaling van 10 % bij opstart van de installatie

3.3 Het bewijs van bevolen wijzigingen of meerwerken wordt geleverd door een geschreven opdracht van de klant, door een orderbevestiging van Ecopuur die wordt aanvaard door de klant, of door de aanvaarding van de uitgevoerde wijzigingen of meerwerken door de klant. Eventuele meerwerken en bijbestellingen zullen bij de hierboven bepaalde schijven worden aangerekend en vereffend, telkens op basis van totaalpercentage/bedrag bij die schijf. Uiterlijk voor de oplevering dienen alle meerwerken en bijbestellingen verrekend en betaald te zijn.

3.4 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Ecopuur, binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting, en dienen tijdig op de (uiterlijke) vervaldag betaald te worden. Indien de klant een onderneming betreft: Ingeval van achterstallige betaling moet van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de rentevoet conform de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal de klant  van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent (15%) van het volledig factuurbedrag, met een minimum van honderd vijftig euro (150,00 EUR), verschuldigd zijn. Indien de klant een consument cfr. artikel I.1,2° WER betreft: Ingeval van achterstallige betaling en na een elektronisch verzonden, schriftelijke (kosteloze) ingebrekestelling met een vruchteloos gebleven remediëringstermijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de ingebrekestelling werd verzonden, moet over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de rentevoet conform de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde ingebrekestelling. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd conform Boek XIX WER, als volgt:
- schulden tot en met 150,00 euro: 20,00 euro,
- schulden tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro + 10% op de schijf boven de 150,00 euro,
- schulden boven de 500 euro: 65,00 euro + 5% op de schijf boven de 500,00 euro (met een max. van 2.000,00 euro)
Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere, inclusief de nog niet vervallen, facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.  In geval van laattijdige betaling behoudt Ecopuur zich het recht voor de werken stil te leggen. Indien de werken na betaling worden verdergezet, zal de uitvoeringstermijn minstens verlengd worden met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten, waarbij Ecopuur alle nodige maatregelen van bewaring zal treffen op kosten van de klant en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook. Ecopuur heeft in dat geval het recht om andere inmiddels opgestarte werken eerst af te werken.

3.5 Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 15 kalenderdagen per aangetekend schrijven worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit steeds met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die Ecopuur in staat dienen te stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard.
Alle klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de 15 dagen na ontdekking wat betreft niet-conformiteit of eventuele verborgen gebreken, bij gebreke waarvan er sprake is van aanvaarding.

3.6 Prijsherziening
Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport leidt tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de in de bouwsector aanvaarde formule p= P x (0,40 x sS + 0,40 x i2021I2021 + 0,20.  Hierbij betekent P het bedrag van de uitgevoerde werken, p het herziene bedrag, S het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10e dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen, s het uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was, I2021 het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10e dag vóór het indienen van de offerte, i2021 hetzelfde indexcijfer zoals werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.
Voor de prijzen van de materialen zal dit toegepast worden indien de stijging meer dan 3% bedraagt op een periode van 1 jaar (of 2% na 6 maand) vanaf ondertekening.

3.7 Werken in regie
Supplementaire werken in regie worden verrekend aan 65 euro/u per technieker (excl. btw).

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

4.1  De werken zullen worden uitgevoerd volgens de regels der kunst. De klant zorgt ervoor dat Ecopuur tijdig kan beschikken over: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals o.m. vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Ecopuur; over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant. Al de plaatsen waar er gewerkt wordt, dienen te allen tijde vrij toegankelijk en goed bereikbaar te zijn.

4.2 De klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Ecopuur behoren volgens de regels der kunst en tijdig worden verricht, alsook dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. De klant is formeel dat de reeds bestaande installaties voldoen aan de geldende normen, o.m. bij zonnepanelen zoals gedefinieerd in het AREI zoals zekeringen, differentieelautomaten en aarding. Eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door Ecopuur in overleg en zijn betalend.

4.3 Voorzieningen opgelegd door de klant die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer Ecopuur tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt minstens 14 werkdagen vóór de aanvang van de werken overhandigd door de klant en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau), zodat Ecopuur over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan Ecopuur niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de uitvoering van de werken.

4.4 Ecopuur is steeds gerechtigd om bij de uitvoering van het werk derden (bijvoorbeeld installateurs) in te schakelen.

4.5 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de in overeenkomsten en offertes opgenomen termijnen slechts indicatieve termijnen. De uitvoeringstermijnen worden in werkdagen vastgelegd.  Als werkdagen worden  niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken, alsook in geval van overmacht. Uit de loutere overschrijding van de uitvoeringstermijnen zal de klant geen recht op schadevergoeding putten, voor zover deze overschrijding niet kennelijk onredelijk is. De betreffende termijn wordt in ieder geval verlengd met het tijdvak waarin de uitvoering van het werk werd belemmerd door toedoen of nalaten van klant, het aantal dagen vertraging in betaling van een betalingsschijf, of indien de klant bijkomende opdrachten geeft en/of bestellingen plaatst.

4.6 Alle opgaven door Ecopuur van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan. Een materiële vergissing is echter steeds mogelijk, en zal na melding hiervan aangepast worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. Alle prijzen, termijnen, garanties en andere inlichtingen, weergegeven in mededelingen uitgaande van Ecopuur aan de klant, zoals o.m. voorstellen, reclame, prijslijsten e.d. maken geen bindend aanbod uit.

4.7. Ecopuur heeft het recht om het bestaan van de commerciële relatie met de klant als referentie te gebruiken in zijn eventuele publicaties van welke aard ook.

4.8. Ecopuur is gerechtigd om desgevallend andere, maar technisch en rendement, gelijkwaardige materialen en producten te leveren, indien deze dit om o.a. praktische, organisatorische, technische of bevoorradings- redenen noodzakelijk of wenselijk acht, of in geval van een situatie cfr. artikel 11.2, en middels schriftelijke kennisgeving.

4.9.  Bij de plaatsing van installaties berust de eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van de gebouwen (en alle constructies waarop de plaatsing gebeurt) bij de klant. Indien Ecopuur bij ondertekening van de offerte/bestelbon/edm. geen tegenbericht krijgt in verband met de draagkracht van de constructies wordt verondersteld dat deze aan alle eisen voldoen om de voorziene installaties te plaatsen.

4.10. Indien onverwachte gebreken tijdens de installatie aan het dak worden vastgesteld en deze niet vooraf konden worden vastgesteld, kan een eventuele meerkost worden verrekend.

Artikel 5 – Oplevering

5.1 Wanneer de werken voltooid zijn, worden de geplaatste installaties opgestart. Het opstarten van de installaties staat gelijk met een oplevering van de werken en impliceert dan ook de aanvaarding van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkte zaken, waarvan de waarde minder dan 15% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. Indien opmerkingen geformuleerd worden met betrekking tot de uitgevoerde werken worden deze genoteerd bij oplevering van de werken in een proces-verbaal van oplevering.  De aldaar genoteerde opmerkingen worden opgelost binnen een termijn die tussen partijen onderling afgesproken wordt, dan wel een redelijke termijn. 

5.2 De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen, en binnen de door de fabrikant gestelde voorwaarden.

5.3 Na de oplevering is Ecopuur nog enkel aansprakelijk, te rekenen vanaf de datum van de oplevering gedurende een termijn van één jaar voor de verborgen gebreken, waarmee de uitgevoerde werken zouden behept zijn, én die binnen die periode aan het licht komen, mits de vordering wordt ingesteld binnen een termijn van twee maand nadat de klant kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek.  Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. De termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij ernstige onderhandelingen gevoerd worden om een minnelijke regeling te bewerkstelligen.

Artikel 6 – Eigendom en risico

6.1 De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de door Ecopuur geleverde goederen. De klant verbindt er zich toe dergelijke risico’s afdoende te laten verzekeren (ook tegen brand- en stormschade).

6.2 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van Ecopuur totdat de klant de prijs volledig betaald heeft. De eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan Ecopuur verschuldigd is, volledig heeft voldaan.  Ecopuur heeft bij wanbetaling gedurende 1 jaar het recht om zonder toestemming van de klant de materialen weer los te maken en terug te nemen. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Ecopuur de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.  Wanneer Ecopuur dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan per mail en gewone post op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan.

Artikel 7 – Veiligheidscoördinatie

Preventiemaatregelen  opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze maatregelen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 8 – Energieprestatieregelgeving

Ecopuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, methodes, technieken, edm. die door Ecopuur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Ecopuur, die er alle intellectuele eigendomsrechten zal op bezitten. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Ecopuur bij gebreke waarvan onverwijld een redelijke vergoeding zal verschuldigd zijn in hoofde van de klant. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 10 - Herstelling, klachten en garantie

10.1 Werkuren en transportkosten: Indien een herstelling, ten gevolge van materiaaldefecten bij normaal gebruik, nodig is, vallen de werkuren en transportkosten gedurende het eerste jaar na installatie ten laste van Ecopuur. 

10.2 Alle materialen geleverd en geplaatst door Ecopuur zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen.

10.3  Specifiek bij zonnepanelen wordt standaard op de volledige installatie, alsook voor de omvormers een garantie van 5 jaar geboden. Deze omvat service en plaatsing. 

10.4. De eventuele langere garanties toegekend voor de modules of individuele delen zijn afhankelijk van de fabrikant en kunnen verschillen naargelang het type bestelde module of onderdeel. De toegekende garanties worden rechtstreeks door de fabrikant geboden en zijn onderhevig aan de specifieke voorwaarden die de fabrikant van toepassing acht. Zij worden op de productfiches van de geleverde modules of onderdelen vermeld, welke door Ecopuur aan de klant worden overhandigd indien deze erom verzoekt. 

10.5 De garantie zoals bedoeld in 10.1. tem. 10.4. vervalt indien (a) door anderen dan Ecopuur wijzigingen zijn aangebracht aan de producten; (b) de op de producten aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest; (c) de producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt tenzij de installatie door Ecopuur zelf werd verricht; (d) gedurende de garantietermijn geen periodiek of afdoende onderhoud is verricht aan producten die onderhoud behoeven; (e) Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of overeenkomst zijn bestemd;  10.6 In geval van consultancy en/of adviezen/studies wordt geen garantie gegeven. 10.7 De waarborgtermijn van geplaatste toestellen dewelke opgestart zijn (b.v. verwarmingsketel) vangt aan vanaf de opstart ervan. 10.8. Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien Ecopuur door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) of tgv onvoorzienbare omstandigheden niet aan haar verplichtingen tegenover de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Ecopuur alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Ecopuur  in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Ecopuur tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
11.2 Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Ecopuur en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bvb. ongeval, oorlogen, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, ontregelingen of stopzetting van productie, schaarste aan materialen, stakingen of lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn (niet-limitatieve opsomming), en dit zowel bij Ecopuur, bij zijn onderaannemers als bij de leveranciers).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Ecopuur verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Ecopuur zijn middelenverbintenissen. Ecopuur is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Ecopuur, gebrek aan onderhoud, etc.

12.2 Ecopuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld winstverlies, verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Ecopuur of een aangestelde, dan wel ten gevolge van subsidie- financierings- of andere overheidsmaatregelen.  Alle informatie die Ecopuur  meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard, en bindt Ecopuur geenszins. 

12.3 De aansprakelijkheid van Ecopuur met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de (gedeeltelijke) terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Ecopuur. De totale aansprakelijkheid van Ecopuur, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Ecopuur werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

12.4 Ecopuur vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Ecopuur zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs.

Artikel 13 – Verbreking

Als de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 Burgerlijk Wetboek gehouden Ecopuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling schadeloos te stellen voor al de uitgaven, arbeid, en al wat Ecopuur bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van Ecopuur om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Bij annulering van de overeenkomst blijven de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar. Materialen die specifiek voor de overeengekomen werken reeds besteld werden door Ecopuur en nog niet doorgerekend werden aan de klant dienen alsnog voor 100% vergoed te worden door de klant.

Ecopuur is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de klant een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet,  of failliet verklaard of ontbonden wordt, of in geval van kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, o.a. toelating tot collectieve schuldenregeling, of toepassing van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dit alles onverminderd het recht voor Ecopuur op een proportionele betaling van de prijs van de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen of diensten.

Artikel 14 – Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, en zullen Ecopuur en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Indien enige bepaling geheel of gedeeltelijk haar werking of betekenis zou verliezen door afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld op de offerte of wegens het specifieke voorwerp van de offerte, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens

Ecopuur erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens van de klant steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst, alsook voor verdere dienstverlening en informatieverstrekking omtrent de producten, diensten en activiteiten van Camino NV (overkoepelende vennootschap) en Durabrik Bouwbedrijven NV, inclusief o.m. het merk Victor en de hieraan verbonden vennootschappen zoals Ecopuur NV.  Alle verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens (doeleinden en rechtsgronden van de verwerking, bewaartermijnen, gegevensoverdrachten, de rechten van de betrokkenen, de van toepassing zijnde beveiligingssystemen en meer) kunt u raadplegen op www.ecopuur.be/privacy-policy.U heeft steeds het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons privacybeleid (zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden) door contact op te nemen met privacy@ecopuur.be. U heeft een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht op beperking van verwerking zoals beschreven in ons privacybeleid. Daartoe volstaat het om contact te nemen met privacy@ecopuur.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 16 – Toepasselijk recht & forum

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden Ecopuur nv, versie 22/04/2024

© 2024 Ecopuur
Webdesign thinline.be