Algemene voorwaarden Ecopuur nv

Artikel 1 – Toepassing algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten tussen Ecopuur nv en de klant. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van de algemene voorwaarden van Ecopuur nv, die op bepaalde punten afwijken van het gemene recht. Elke afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan Ecopuur nv tegengeworpen worden indien Ecopuur nv hiermee schriftelijk haar instemming betuigd heeft. Ecopuur nv wijst de klant er op dat afhankelijk van het door hem aangekochte product specfieke plaatsings- en garantievoorwaarden kunnen gelden, dewelke op hun beurt deel uitmaken van de tussen partijen afgesloten overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• De installateur: Ecopuur nv, Landegemstraat 10, 9031 Drongen – BTW BE 0535 553 727
• De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de installateur.
• Diensten: alle prestaties die een handels- of ambachtsdaad uitmaken, zoals onder meer adviesverlening, installatie, montage, inspectie, testen en vervoer
• Producten: zaken die door Ecopuur nv worden geïnstalleerd, zoals onder meer zonneboilers, -panelen en -collectoren, ondersteuningsconstructies, bevestigingsframes, warmtewisselaars, warmtepompen, vloerverwarming, balansventilatie, CV ketels, losse systemen, materialen (in de ruimste zin van het woord), onderdelen, documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Ecopuur nv zijn 30 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt. 2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door Ecopuur nv schriftelijk werden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. 2.3 Alle wijzigingen tijdens en/of na de uitvoering van de werken door de klant besteld, zullen in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling

3.1 Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen vallen ten laste van de klant. Elke aanpassing van taxatieregels of -tarieven en de interpretatie ervan door de bevoegde instantie is ten voordele of ten nadele van de bouwheer.
3.2. De prijs is betaalbaar op rekening nummer BE70 3631 3517 7725, BIC BBRUBEBB en op de volgende wijze:

 • betaling van 20 % bij akkoord, binnen de 5 werkdagen na ondertekening van de offerte
 • betaling van 30 % bij plaatsen van de leidingen
 • betaling van 20 % na plaatsen verwarmingstoestel
 • betaling van 20 % na plaatsen van de toestellen overige technieken
 • betaling van 10 % bij opstart van de installatie

3.3 Het bewijs van bevolen wijzigingen of meerwerken wordt geleverd door een geschreven opdracht van de koper, door een orderbevestiging van de aannemer die wordt aanvaard door de koper, of door de aanvaarding van de uitgevoerde wijzigingen of meerwerken door de koper. Eventuele meerwerken en bijbestellingen zullen bij de hierboven bepaalde schijven worden aangerekend en vereffend, gespreid over de schijven. Uiterlijk voor de oplevering dienen alle meerwerken en bijbestellingen verrekend en betaald te zijn.

3.4. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Ecopuur NV, binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling moet van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald worden tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 % per jaar tot beloop van het aantal kalenderdagen vertraging. De verwijlintrest wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 EUR. In geval van laattijdige betaling behoudt Ecopuur NV zich het recht voor de werken stil te leggen met een eenvoudig bericht dat per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever toegestuurd wordt, waarbij wij alle nodige maatregelen van bewaring zullen treffen op kosten van de opdrachtgever en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook.

3.5. Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 10 kalenderdagen per aangetekend schrijven worden meegedeeld met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die Ecopuur NV in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

4.1 De werken zullen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de laatste uitgaven van de CODEX over het welzijn op het werk, ARAB, AREI, de van toepassing zijnde NBN-normen en de voorschriften van het WTCB. De klant zorgt ervoor dat Ecopuur nv tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met EcoPuur nv; over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.

4.2 De klant dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Ecopuur nv behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.3 Voorzieningen opgelegd door de klant die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer Ecopuur nv tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt minstens 14 werkdagen vóór de aanvang van de werken overhandigd door de klant en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau), zodat EcoPuur nv over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan EcoPuur nv niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de uitvoering van de werken.

4.4 Ecopuur nv is gerechtigd om bij de uitvoering van het werk derden (bijvoorbeeld installateurs) in te schakelen.

4.5 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de in overeenkomsten en offertes opgenomen termijnen slechts indicatieve termijnen. De uitvoeringstermijnen worden in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. Uit de loutere overschrijding van de uitvoeringstermijnen zal klant geen recht op schadevergoeding putten, voor zover deze overschrijding niet kennelijk onredelijk is. De betreffende termijn wordt in ieder geval verlengd met het tijdvak waarin de uitvoering van het werk werd belemmerd door toedoen of nalaten van klant, het aantal dagen vertraging in betaling van een betalingsschijf, of indien de klant bijkomende opdrachten geeft en/of bestellingen plaatst.

4.6 Alle opgaven door Ecopuur nv van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan. Een materiële vergissing is echter steeds mogelijk, en zal na melding hiervan aangepast worden, zonder aanleiding te kunnen geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 5 – Oplevering

5.1 Wanneer de werken voltooid zijn, worden de geplaatste installaties opgestart. Het opstarten van de installaties staat gelijk met een oplevering van de werken en impliceert dan ook de aanvaarding van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. Indien opmerkingen geformuleerd worden met betrekking tot de uitgevoerde werken worden deze genoteerd bij oplevering van de werken in een proces-verbaal van oplevering. De aldaar genoteerde opmerkingen worden opgelost binnen een termijn die tussen partijen onderling afgesproken wordt, dan wel een redelijke termijn.

5.2 De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen, en binnen de door de fabrikant gestelde voorwaarden.

5.3 Na de oplevering is de aannemer nog enkel aansprakelijk, te rekenen vanaf de datum van de oplevering gedurende een waarborgtermijn van één jaar voor de verborgen gebreken, waarmee de uitgevoerde werken zouden behept zijn, en die binnen die periode aan het licht komen, mits de vordering wordt ingesteld binnen een termijn van twee maand nadat de opdrachtgever kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. De termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij ernstige onderhandelingen gevoerd worden om een minnelijke regeling te bewerkstelligen.

Artikel 6 – Eigendom en risico

6.1 De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

6.2 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig betaald is. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan Ecopuur nv verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan.

Artikel 7 – Veiligheidscoördinatie

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 8 – Energieprestatieregelgeving

Ecopuur nv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Ecopuur nv of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Ecopuur nv. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Ecopuur nv. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 10- Herstelling, klachten en garantie

10.1 Werkuren en transportkosten: Indien een herstelling, ten gevolge van materiaaldefecten bij normaal gebruik, nodig is, vallen de werkuren en transportkosten gedurende de eerste twee jaar na installatie ten laste van Ecopuur nv. 10.2 Alle materialen geleverd en geplaatst door Ecopuur nv zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen. 10.3 De garantie zoals bedoeld in 10.1. en 10.2. vervalt indien (a) door anderen dan Ecopuur nv wijzigingen zijn aangebracht aan de producten; (b) de op de producten aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest; (c) de producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt tenzij de installatie door Ecopuur nv zelf werd verricht; (d) gedurende de garantietermijn geen periodiek of afdoende onderhoud is verricht aan producten die onderhoud behoeven; (e) Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of overeenkomst zijn bestemd; 10.4 In geval van consultancy en/of adviezen/studies wordt geen garantie gegeven. 10.5 Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien Ecopuur nv door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat EcoPuur nv alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Ecopuur nv in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Ecopuur nv tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

11.2.Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de aannemer en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bvb. ongeval, oorlogen, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, stakingen of lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, en dit zowel bij de aannemer, bij zijn onderaannemers als bij de leveranciers).

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Ecopuur nv verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Ecopuur nv zijn middelenverbintenissen. Ecopuur nv is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Ecopuur nv, gebrek aan onderhoud, etc.

12.2 Ecopuur nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld winstverlies, verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Ecopuur nv of een aangestelde, dan wel ten gevolge van subsidie- financierings- of andere overheidsmaatregelen. Alle informatie die Ecopuur nv meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard, en bindt Ecopuur nv geenszins.

12.3 De aansprakelijkheid van Ecopuur nv met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Ecopuur nv. De totale aansprakelijkheid van Ecopuur nv, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Ecopuur nv werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

12.4 Ecopuur nv vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Ecopuur nv zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs.

Artikel 13 – Verbreking

Als de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 gehouden Ecopuur nv schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, arbeid, en al wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 15% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van Ecopuur nv om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 14 – Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, en zullen Ecopuur nv en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens

Ecopuur nv verwerkt de contactgegevens van de klanten voor het doeleinde ‘klantenbeheer, meer bepaald om met de klant in contact te treden mbt de dienstverlening van Ecopuur nv. De klanten hebben een recht van toegang en verbetering mbt hun gegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht & forum

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden Ecopuur nv, versie 04/06/2015

Aanvullende voorwaarden Zonnepanelen Ecopuur nv


Artikel 1 – Algemeen


Deze Aanvullende Voorwaarden, zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten voor een zonne-installatie van Ecopuur nv.
De Aanvullende Voorwaarden zijn een aanvulling van de Algemene Voorwaarden en hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden.

 • Klant: Elkeen die één of meerdere diensten en/of Producten van Ecopuur nv verwerft of gebruikt
 • Diensten: alle prestaties die een handelsdaad of ambachtsdaad uitmaken, zoals advisering, installeren en monteren, inspecteren, testen, vervoeren of andere prestaties.
 • Ecopuur nv: Ecopuur nv en/of aan haar gelieerde (dochter) vennootschappen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Ecopuur nv en Klant met betrekking tot de Producten en/of Diensten.
 • Producten: zaken die door Ecopuur nv worden aangeboden zoals zonnepanelen en losse systemen, materialen (in de ruimste zin des woord), onderdelen, documentatie en rapporten, zoals bedoeld in de Overeenkomst.
 • Werk: het conform de Overeenkomst leveren c.q. installeren van de Producten en/of Diensten.

1.0 Afwijkingen van deze Aanvullende Voorwaarden gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen en alleen voor de betreffende Overeenkomst waarvoor ze overeengekomen zijn.

1.1 Overeenkomst omvat levering en plaatsing, inclusief transport.

1.2 Tijdens de installatie dient het dak vrij toegankelijk en goed bereikbaar te zijn.

1.3 De elektrische huishoudelijke installatie van de klant dient te voldoen aan alle geldende normeringen zoals gedefinieerd in het AREI zoals zekeringen, differentieelautomaten en aarding. Eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door Ecopuur nv in overleg met de klant en kunnen worden aangerekend.

Artikel 2 – Dakbelasting


2.0 De eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van het gebouw na plaatsing van de zonnepanelen, berust bij de opdrachtgever en/of zijn architect. Indien Ecopuur nv geen tegenbericht krijgt in verband met de dakbelasting wordt verondersteld dat de huidige dakconstructie aan alle eisen voldoet.

2.1 Indien onverwachte gebreken tijdens de installatie aan het dak worden vastgesteld en deze niet vooraf kon worden vastgesteld, kan eventuele meerkost worden verrekend.

Artikel 3 – Omvormers


3.0 De omvormers worden geplaatst, op een locatie in samenspraak met de bouwheer. De vermogensverhouding van de omvormers ten opzichte van de modules wordt optimaal op elkaar afgestemd.

Artikel 4:- Beschikbaarheid modules
4.0 De aangeboden modules zijn bij opmaak van de offerte leverbaar. Wanneer, wegens onvoorziene omstandigheden, de aangeboden modules op het tijdstip van plaatsing niet meer leverbaar zouden zijn, zal Ecopuur nv een evenwaardig alternatief aanbieden. Het totale vermogen van de bestelde installatie wordt hierbij gerespecteerd en zo nauwkeurig mogelijk nagestreefd.

Artikel 5 – AC Installatie


5.0 De overeenkomst voorziet de montage van de volledige installatie zoals montage modules, plaatsen en aansluiten van de omvormer(s), bekabeling, kWh teller, opstart installatie en keuring van de installatie.

5.1 Netstudie – niet van toepassing voor zonne-installaties kleiner dan 10kWp:
De kosten van de netstudie op de locatie en de opvolging door Ecopuur nv zijn in de totale kostprijs inbegrepen. Tenzij de klant beslist dit op zich te nemen dan kan de kost van de netstudie in mindering worden gebracht.
De overeenkomst is geldig indien de zonne-installatie op het openbaar elektriciteitsnet mag worden aangesloten.

Artikel 6 – Garantiebepalingen


6.0 Standaard wordt op de volledige installatie een garantie van 2 jaar aangeboden. Deze omvat service en verplaatsing

6.1 Omvormers: voor de omvormers geldt een garantie van 5 jaar

6.2 Modules: de garantie toegekend voor de modules zijn afhankelijk van de fabrikant en kan verschillen naargelang het type bestelde module. De toegekende garanties worden door de fabrikant op de productfiches van de geleverde modules vermeld welke door Ecopuur nv aan de klant worden overhandigd.

© 2024 Ecopuur
Webdesign thinline.be