Algemene voorwaarden | Ecopuur CARE

1. PRESTATIES
Er wordt overeengekomen dat Ecopuur NV en/of haar aangestelde (verder vermeld als Ecopuur) diensten levert om bepaalde installaties te onderhouden om een blijvende normale functionaliteit van deze te behouden, mits deze steeds normaal gebruikt werden (en worden) door de klant in het kader van de originele bestemming van de installaties.

Ecopuur staat in voor het plannen van het preventief screenen en onderhoud van de installaties. Alle werkzaamheden en interventies gebeuren middels tussenkomst van gekwalificeerd personeel en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving, standaarden, productnormen en geldende richtlijnen. Dit onderhoud betreft een nazicht betreffende het normale gebruik van de installaties en de nodige onderhoudswerken om de installaties in goede staat en werking te houden. Welke installaties er exact worden onderhouden en details omtrent periodiciteit en inhoud hiervan kan u terugvinden in het onderhoudsplan . Leveringen van (verbruiks)producten en wisselstukken zijn hier niet inbegrepen, tenzij expliciete vermelding daarvan. Als Ecopuur van oordeel is dat een niet onder het normale onderhoud gedekt werk noodzakelijk is, zal Ecopuur de klant daarvan op de hoogte stellen en aangeven welke werken nodig zijn om (verdere) schade te vermijden. Het is daarna de verantwoordelijkheid van de klant om deze werken, al dan niet door Ecopuur , tijdig te laten uitvoeren zodat deze (verdere) schade vermeden wordt. Wanneer van toepassing, zullen naar aanleiding van de verrichte interventie en geleverde prestaties door Ecopuur de nodige attesten, garanties of opleveringsdocumenten worden overgemaakt, net als een verslag met informatie over de uitgevoerde werken en aanbevelingen. Alle documenten, testverslagen, keuringsbewijzen worden bezorgd aan de klant op vooraf afgesproken wijze. Zonder specificatie hiervan of gevraagde afwijking zullen deze digitaal via email bezorgd worden. Alle gegevens welke op de overeenkomst betrekking hebben of er uit voortspruiten, worden bijgehouden tot 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. De klant verleent ten alle tijde aan Ecopuur een gemakkelijke toegang tot de plaats van uitvoering opdat de voorziene werken en prestaties ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, dit nadat Ecopuur hiertoe met de klant eerst contact heeft opgenomen om een datum en richttijd vast te leggen. Wanneer screening of onderhoud niet op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd door Ecopuur vallen deze buiten deze overeenkomst, zonder effect hiervan op de overeengekomen vergoedingen. Nutteloos gemaakte verplaatsingen zullen ten aanzien van de klant worden in rekening gebracht tegen een forfaitaire prijs van € 50,00 excl. BTW. Tijdens het doorvoeren van de voorgeschreven interventies stelt de klant de voorhanden zijnde nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en water, kosteloos aan Ecopuur ter beschikking. Geen enkel onderhoud noch herstelling aan de installatie mag door de klant zelf of een derde uitgevoerd worden tijdens de looptijd van dit contract zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord vanwege Ecopuur .

2. VERGOEDING EN BETALING VAN DE PRESTATIES
Voor de prestaties wordt middels facturatie een vergoeding aangerekend na uitvoering van de prestaties incl. elke eventuele opeisbare belasting overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering op het ogenblik van de facturatie. Deze vergoeding zal bepaald worden overeenkomstig het onderhoudsplan  en de hoogte van deze vergoeding kan jaarlijks gewijzigd worden. Indien de gevraagde vergoeding wijzigt (hetzij door indexering, hetzij door prijsaanpassing van de tarieven) zal u hier als klant via mail van op de hoogte gesteld worden. Op eerste verzoek van Ecopuur kan gevraagd worden dit middels domiciliëring te laten verlopen. Extra prestaties, zoals daar zijn extra interventies of extra specifieke gevraagde zaken die kunnen uitgevoerd worden tijdens gepland onderhoud, worden gefactureerd overeenkomstig de geldende tarieven van Ecopuur (steeds opvraagbaar via service@ecopuur.be), dan wel op grond van een door de klant aanvaarde offerte, naargelang het geval. De verschuldigde vergoeding wordt door Ecopuur ten overstaan van de klant gefactureerd en is op 15 kalenderdagen na ontvangst door de klant betaalbaar aan Ecopuur . Indien een interventie aangevraagd wordt buiten voorziene onderhoudsplan geniet de contracthouder van een vaste korting op het forfaitair tarief van de interventie van Ecopuur t.w.v. € 25,00 (excl. BTW en andere eventueel opeisbare belasting). Bij niet-nakoming van de verplichtingen in hoofde van de klant (o.m. bij wanbetaling en insolvabiliteit), zullen de te leveren prestaties opgeschort worden en zal de overeenkomst van rechtswege definitief beëindigd worden in het geval men in gebreke blijft de betaling in orde te brengen binnen de termijn van 1 maand te rekenen vanaf het moment dat de betaling uitbleef. In dat geval zal er een nalatigheidsintrest worden aangerekend (cfr de wettelijke rentevoet op dat moment, dan wel zoals voorzien in de Wet d.d. 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties), alsook een schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag.

3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van minimaal twee jaar met ingang vanaf de ondertekening ervan. Na het verstrijken van deze periode wordt ze telkenmale stilzwijgend verlengd, behoudens opzeg per schrijven of per mail door één van de partijen. De aanvangsdatum van het contract gaat in vanaf eerste dag van de week volgend op aanvaarding van het contract, waarbij deze datum bevestigd wordt via mail. Bij contracteren buiten de onderneming of bij contracteren op afstand, heeft de klant/consument het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging, kosteloos en zonder motivering af te zien van de overeenkomst, via kennisgeving per brief of mail.

Bij opzeg door de klant, dewelke op elk moment kan gebeuren na verstrijken van de initiële opstartduur van 2 jaar, dient dit schrijven of mail bevestigd te worden door Ecopuur via mail. Het contract wordt dan stopgezet na verwerking van uw aanvraag met een maximale duur van 14 dagen na ontvangst en na betaling van geleverde prestaties.

4. GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT
Ecopuur garandeert de uitvoering van zijn prestaties volgens de regels van de kunst en middels inzet van gekwalificeerd personeel, en kan enkel door de klant in eventuele aansprakelijkheid worden aangesproken in geval van toepasselijkheid van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek, met uitsluiting van eventuele indirecte schade die de klant zou lijden. In dat geval dient de klant Ecopuur meteen schriftelijk of per mail in kennis te stellen omtrent de eventuele fouten, schade en oorzakelijk verband tussen beiden.

Voorliggende overeenkomst betreft een middelenverbintenis en houdt geen enkele aansprakelijkheid van Ecopuur in voor eventuele gebreken in de woongelegenheid van de klant, de ermede verbonden installaties en technieken, welke niet aan enige interventie vanwege Ecopuur kunnen worden toegeschreven. Er zal geen uitvoering/herstel gebeuren in geval van oneigenlijk/foutief gebruik van de installatie door de klant of een derde, tenzij desgevallend mits betaling van extra kosten. De door Ecopuur geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen worden geleverd onder toepassing van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. Ecopuur is niet aansprakelijk indien deze zijn verplichtingen voortvloeiende uit voorliggend contract niet of slechts laattijdig kan nakomen ingevolge overmacht. Dit betreft elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van EcoPuur waarover deze redelijkerwijze geen controle heeft, zoals klimatologische omstandigheden, overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluitingen en lock-out, lockdown t.g.v. epidemieën, schaarste aan materialen, boycot, vandalisme of omstandigheden waarbij een groot aantal klanten tegelijkertijd behoefte heeft aan herstellingen of onderhoud, zodat niet of slechts met vertraging een geplande prestatie kan worden doorgevoerd. Bij het eerste onderhoud uitgevoerd door Ecopuur binnen dit contract zal er nagegaan worden of de installatie geen fouten van constructie of gebrekkige werking vertonen. Indien aldus wordt vastgesteld dat de installaties in slechte staat zijn, zal voor het eerste onderhoud de klant voorafgaand op de hoogte gesteld worden en de eventuele kosten voor het in goede staat brengen van de installatie voorgelegd worden aan de klant. Dit kan inhouden dat er een overdracht van installatie dient te gebeuren, waarbij de klant en/of de initiële installateur/onderhoudsbedrijf van de kwestieuze installatie de installatie voorafgaand in orde dienen te brengen.

5. OVERDRACHT CONTRACT
Ecopuur kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van voorliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder dat hiertoe de toestemming van de klant vereist is, mits de voorziene prestaties en geldende garanties ten voordele van de klant niet geringer worden. De klant is nimmer gerechtigd zijn overeenkomst aan een derde over te dragen, dan met uitdrukkelijke toestemming van Ecopuur .

6. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Door akkoord met deze overeenkomst middels ondertekening ervan, aanvaardt de klant de verwerking van diens persoonsgegevens volgens de privacy policy’s gehanteerd door de vennootschappen onder de overkoepelende Camino NV en samenwerkende bedrijven, waaronder o.m. Ecopuur NV valt.

7. WIJZIGINGEN – INTERPRETATIE – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Wijzigingen met betrekking tot voorliggende overeenkomst vereisen overeenstemming tussen beide Partijen, en dienen schriftelijk of per mail te worden vastgelegd. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, en zal de ongeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling welke de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen benadert. Zo een bepaling vatbaar is voor interpretatie, zal aan deze bepaling een zodanige draagwijdte worden gegeven, dat het voortbestaan van de voorliggende overeenkomst wordt bewerkstelligd. Indien een twistpunt niet in der minne kan worden geregeld, zullen alle geschillen welke uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, en waaraan geen aanvaardbare oplossing kan worden verleend, worden beslecht door de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, dan wel de rechtbanken van de woonplaats van de Klant, voor zover deze een particulier betreft.

© 2024 Ecopuur
Webdesign thinline.be